tutu1

นายกฯ มอบคำขวัญวันอาจารย์ ปี 65 “พัฒนาอาจารย์ พัฒนาเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต”

นายกฯ มอบสาร คำขวัญวันอาจารย์ “ปรับปรุงอาจารย์ ปรับปรุงเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต” ยกย่องยกย่องเกียรติยศอาจารย์ เนื่องในจังหวะวันอาจารย์ 16 ม.ค. 65 ย้ำ ตระหนักถึงการพัฒนา “อาจารย์” หัวใจสำคัญการวิวัฒนาการเรียนของชาติ เป็นอย่างยิ่งใจให้อาจารย์แล้วก็พนักงานทางการศึกษาทุกคน

วันที่ 16 ม.ค. 65 เวลา 09.20 น. นายธนกร วังบุญอาจชนะ พิธีกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกลาโหม ได้มอบสารถึงอาจารย์ทุกคนทั้งประเทศ เนื่องในจังหวะวันอาจารย์ ครั้งที่ 66 วันที่ 16 มกราคม 2565 เพื่อคิดถึงบุญคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนยกย่องยกย่องเกียรติยศอาจารย์แล้วก็ปรับปรุงวิชาชีพอาจารย์ โดยนายกฯขอน้อมมุทิตาจิตแล้วก็แสดงกตเวทิตาคุณแก่อาจารย์ผู้การุณย์แก่ลูกศิษย์เสมอมา พร้อมทั้งขอส่งความคิดถึงแล้วก็ความหวังดีมายังอาจารย์แล้วก็พนักงานทางการศึกษาทุกคนทั้งประเทศ

นายกฯย้ำว่า อาจารย์เป็นผู้จุดประกายความนึกคิด อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ เพื่อลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม แล้วก็มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแล้วก็สร้างเสริมความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปรับปรุงเคลื่อนโดยความคิดแล้วก็ของใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยยิ่งไปกว่านั้นการวิวัฒนาการเรียนของชาติแบบองค์รวม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการผลิตอาจารย์ยุคสมัยใหม่แล้วก็ผู้เรียนที่ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องชั่วชีวิต และปรับปรุงในด้านต่างๆเพื่อมีความพร้อมเพรียงสำหรับในการดำเนินชีวิตในโลกสมัยวิถีใหม่

นายกฯ ได้มอบคำขวัญ “วันอาจารย์” ครั้งที่ 66 ในปีพุทธศักราช 2565 นี้ ว่า “ปรับปรุงอาจารย์ ปรับปรุงเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต” ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาอาจารย์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการวิวัฒนาการเรียนของชาติให้มีความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจ มีความถนัดที่สมควร สอดคล้องกับรูปแบบการศึกษาการสอนในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้ลูกศิษย์มีความเข้าใจแล้วก็ความถนัดที่จำเป็นจะต้อง เกิดการเรียนรู้ คิดริเริ่ม ประดิษฐ์ ปรับปรุงของใหม่ โดยนายกฯขอเป็นอย่างยิ่งใจให้อาจารย์แล้วก็พนักงานทางการศึกษาทุกคนที่มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สำหรับในการทำหน้าที่อวยวิชาความรู้แก่ลูกศิษย์ เพื่อลูกศิษย์เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ คุณธรรม แล้วก็เป็นพสกนิกรที่ดีของสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไป

screenshot.1 2 - นายกฯ มอบคำขวัญวันอาจารย์ ปี 65 “พัฒนาอาจารย์ พัฒนาเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต”

ในส่วนท้าย นายกฯได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย แล้วก็อำนาจทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่ที่ทุกคนนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพรให้อาจารย์แล้วก็พนักงานทางการศึกษาทุกคนเจอแก่ความสบาย สวัสดี มีความรุ่งโรจน์ มีพลังกาย พลังใจที่แข็งแกร่ง มีความเจริญในหน้าที่ราชการ แล้วก็ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกสิ่งโดยทั่วกัน

สำหรับปีนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ระบุจัดงานวันอาจารย์ ครั้งที่ 66 ในวันที่ 16 มกราคม 2565 ด้วยรูปแบบประสมประสาน (onsite แล้วก็ online) ในประเด็นงานวันอาจารย์ “พลังอาจารย์ยุคสมัยใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เพื่อคิดถึงบุญคุณบูรพาจารย์ สนับสนุนสามัคคีธรรมระหว่างอาจารย์ แล้วก็ความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์กับประชาชน แล้วก็สนับสนุนยกย่องยกย่องเกียรติยศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ทำความดี หรือทำคุณคุณประโยชน์ต่อแวดวงเรียนให้เป็นที่ปรากฏชัดแก่มหาชน แล้วก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ยึดถือประพฤติตาม ในการนี้ได้นำคำขวัญแล้วก็สารนายกฯ เพื่อพิมพ์ในหนังสือของที่ระลึกวันอาจารย์ พ.ศ.2565 ในรูปแบบ E-book ด้วย.