shc 900x550 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความเห็นห้องประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 มิ.ย. 64

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความเห็นห้องประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยความเห็นชอบห้องประชุมหลังร่วมปรึกษาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค. เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งคณะกรรมการการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการเกื้อหนุนการเรียนรู้เอกชน (กช.) และสำนักงานเกื้อหนุนการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ห้องประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19
พร้อมระบุกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของนักเรียน ดังนี้

• ขณะจากวันที่ 17-30 พ.ค. 2564 ให้สถานศึกษา ครู และพนักงาน เตรียมความพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• ติดต่อสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ดูแลในการเลื่อนวันเปิดเทอม
• ครู อาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นิสิตที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดย

ใคร่ครวญตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แต่ กระทรวงศึกษาเล่าเรียนจะให้คะแนนเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากโควิด-19 ไม่มาก สามารถจัดแจงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธรรมดาเป็นหลักดังเช่นว่าเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2564.