258963

เช็กข้อมูล เงินเข้าบัตรคนจน บัตรผลประโยชน์ที่รัฐ ให้เพิ่มเติมอีกเดือนละ 200 บาท

เช็กข้อมูลปัจจุบัน ครม. อนุมัติ เงินเข้าบัตรคนจน บัตรผลประโยชน์แห่งเมือง ให้เพิ่มเติมอีกเดือนละ 200 เป็นเวลา 3 เดือน

วันที่ 24 มกราคม 2565 จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงงานเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง ระยะที่ 4 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 8,070.7242 ล้านบาท แล้วก็โครงงานเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ปรารถนาการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.9812 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงงานกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่ม พ.ศ. 2564

โดยเป็นการช่วยเหลือเงินช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย ปริมาณไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมปริมาณไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน เริ่มจ่ายในเดือน

  • กุมภาพันธ์ 2565
  • มีนาคม 2565
  • เมษายน 2565

เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาแล้วก็ลดภาระหน้าที่ค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง แล้วก็ผู้ที่ปรารถนาการช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 ทำให้ไม่สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้ตามเดิมมีรายได้ลดลง และไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้เพียงพอ ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถเลี้ยงชีพอยู่ได้ในภาวะวิกฤติ รวมถึงส่งผลต่อเนื่องให้มีการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ.