teenuch - เปิดเรื่องราว 'ตรีนุช เทียนทองคำ' รัฐมนตรีว่าการสตรีคนแรกของศธ.

เปิดเรื่องราว ‘ตรีนุช เทียนทองคำ’ รัฐมนตรีว่าการสตรีคนแรกของศธ.

เปิดเรื่องราว “ตรีนุช เทียนทองคำ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแท่นรมว.สตรีคนแรก ของกระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากการที่เว็บ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทองคำ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุวันที่ 23 มี.ค.64 นั้น นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรก แล้วก็ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง ทั้ง 3 คน

“นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์ทีแรกอีกเช่นเดียวกัน ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง ทั้ง 3 คน

เรื่องราว “นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

• วันเดือนปีที่เกิด 12 เดือนกันยายน 2515
• การเรียนรู้
2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐฯ
2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการคลัง WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐฯ
2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University

ประวัติการทำงาน

2542 – 2544 เจ้าหน้าที่อวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.
• รองผู้ประกาศ กระทรวงวัฒนธรรม
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริแขน มณิรินทร์)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญความเจริญรุ่งเรือง)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงยั่งยืนของคนเรา (นายสคอยรรถ กลิ่นประทุม)
• เหรัญญิก คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพสภานิติบัญญัติเอเซียแล้วก็แปซิฟิค (APPU)
• ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการท่องเที่ยว
• ผู้ประกาศกรรมาธิการการท่องเที่ยว
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ ตระกูลศรีตระกูล)
• ผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 ยุค
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พุทธศักราช 2551
• มหาวชิรมงกุฎ พุทธศักราช 2548
นอกเหนือจากนี้ “นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” ได้ยื่นแสดงบัญชีรายการเงิน แล้วก็หนี้ต่อป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.สระแก้ว รวมทั้ง นพ.เจษฎา โชดดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่ชีวิต แล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน แจ้งว่า มีเงิน 494,981,474 บาท รวมหนี้สิน 2,536, 193 บาท โดยเป็นเงินของคนอื่น 416,016,596 บาท เป็นของนายเจษฎา คู่ชีวิต 70,449, 104 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,474,773 บาท
โดยเงินส่วนใหญ่ น.ส.ตรีนุช แบ่งเป็นเงินออม 36, 163,608 บาท เงินทุน 38,587,406 บาท ที่ดิน ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี นนทบุรี ราคารวม 298,447,200 โรงเรือนแล้วก็สิ่งก่อสร้าง ราคารวม 31,160,000 บาท สิทธิแล้วก็สัมปทาน ราคา 11,699,382 บาท เงินอื่นไม่มี